A kórházi felvétel:

A betegfelvételre a Központi Betegfelvételi irodában kerül sor mind az ambuláns rendelésre érkezők, mind a fekvőbeteg osztályokra érkezők esetében. Betegfelvételi iroda két helyen található az intézmény területén, melyek a következő nyitvatartási időben várják ügyfeleiket: „H” épület földszint (bejárat a Sörgyár utca felöl és a kórház udvarából) mely a nap 24 órájában tart szolgálatot, továbbá a kórház „Lavotta” utcai főbejáratánál hétköznaponként 06:30- 15:30 között várja a felvételre jelentkezőket.

A felvételhez szükséges:

A kórházi beutaló, (kontroll esetén előző ambuláns lap) személyi igazolvány, érvényes társadalombiztosítási azonosító kártya (TAJ kártya) és a lakcím kártya. A sürgősségi esetek kivételével, érvényes TAJ-kártya és személyi igazolvány hiányában az egészségügyi ellátás kizárólag térítési díj ellenében vehető igénybe. A Bajcsy- Zsilinszky Kórház Térítési Díj szabályzata szerint, aki a betegfelvételnél nem tudja bemutatni az érvényes TAJ-kártyát 2500 Ft ügykezelési költség megfizetésére köteles. A hatályos jogszabályok alapján fekvőbeteg osztályra előjegyzett betegek tervezett felvétele beutalóhoz kötött. Beutaló hiányában kizárólag sürgősségi esetben lehetséges a felvétel. A betegfelvétel során tájékoztatják, hogy hol találja meg a megfelelő osztály ápolóját, aki segít az elhelyezkedésben. Javasoljuk, hogy felvételre éhgyomorra érkezzen az esetleges vizsgálatok miatt. Fekvőbeteg osztályra történő felvételkor etikettel ellátott dossziét kap munkatársunktól. Kérjük hozza magával: korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszerei listáját, feljegyzést az esetleges gyógyszer- túlérzékenységről. Amennyiben névre szóló “egyedi import” gyógyszerkülönlegességet szed, szíveskedjen ezt is magával hozni, mert ennek beszerzése időbe telik, mivel gyógyszertárunk ilyen készletekkel nem rendelkezik. Az Ön által behozott gyógyszerekért felelősséget nem tudunk vállalni, de a gyógyszereket, készítményeket szakszerűen tároljuk. Célszerű a legszükségesebb dolgokat is – hálóruhát, köntöst, papucsot, evőeszközt, poharat, tisztálkodó szereket bepakolni. Használhat saját rádiót és tévékészüléket, amennyiben betegtársai nyugalmát nem zavarja. Mivel a személyes ruházat kórtermi elhelyezésének lehetősége korlátozott, kérjük ruházatát hazaküldeni.

Kérjük, ne hozzon magával:

Ékszert és egyéb értéktárgyakat valamint nagyobb pénzösszeget. Amennyiben ezt nem tudja megoldani, elismervény ellenében az osztályon szolgálatot teljesítő ápoló részére átadható, aki azt a szabályoknak megfelelően a letéti pénztárba helyezi el. (nyitvatartás: 7:30-13:00)

A letéti pénztári elhelyezés a következőképpen történik:

A házi pénztáros a beteg azonosító adataival (név, személyi igazolvány száma, születési hely, idő) bevételi pénztárbizonylatot állít ki számítógépen az átvett összegről és értékekről. A kórházi szakdolgozó közreműködésével történő elhelyezés esetén letétmegőrzési füzetet vezetünk. Az átadott értékek kiadása a Letéti Pénztárból az eredeti jegyzék, illetve a bevételi pénztárbizonylat figyelembevételével történik, a Pénztár hivatalos nyitvatartási ideje alatt.

Az osztályon tárolt illetve őrizetlenül hagyott értékekért az Intézet felelősséget nem tud vállalni!

A beteg jogai és kötelezettségei:

A beteg jogai:

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások tervezett időpontját, a vizsgálatok elvégzésének, illetőleg elmaradásának lehetséges előnyeit, kockázatait, eredményét, esetleges sikertelenségét, döntési joga van a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében. Jogosult a lehetséges alternatív módszerekről, további ellátásokról, javasolt életmódról tájékoztatást kapni, megismerheti az ellátásban közvetlenül közreműködők nevét, beosztását, szakképesítését. Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy egészségügyi ellátása során, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve, az ellátás visszautasításának jogára vonatkozó törvényi korlátozásokat. Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn. A betegnek joga van halála esetére holtestét érintő beavatkozásokról rendelkezni. A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait (orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.
Joga van ahhoz, hogy a vizsgálata és a gyógykezelése során azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. Valamint vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. A beteg egészségügyi adatait a hozzájárulásának hiányában csak akkor közölheti a kórház, amennyiben ezt törvény rendeli vagy, a tőrvényi feltételek megléte esetén mások életének, testi épségének védelme szükségessé teszi.

A beteg kötelezettségei:

Intézetünk által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, kórházban való tartózkodása alatt minden beteg köteles tiszteletben tartani, illetve betartani:

 • a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat
 • az Intézet Házirendjében, valamint az osztály működési rendjében foglaltakat
 • a betegek és hozzátartozóik (látogatóik) jogaik gyakorlása során nem sérthetik más betegek jogait, a betegellátás zavartalanságát, valamint az intézet egészségügyi dolgozóinak jogait és javait.

A betegnek az ellátásban közreműködő orvosokat, asszisztenseket, ápolókat képességei, és ismeretei szerint kell tájékoztatnia:

 • mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 • saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 • az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 • minden, az egészségügyi ellátását érintő, a beteg által korábban tett jognyilatkozatáról.
 • a betegnek – saját gyógyulása érdekében – be kell tartania a gyógykezelésével kapcsolatban az orvosoktól, asszisztensektől, ápolóktól kapott rendelkezéseket,
 • amennyiben erre jogszabályi kötelezettsége van, az előírt térítési díjat meg kell fizetnie,
 • személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni kell.
 • A beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel, elbocsátáskor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Orvosi vizitek idején és a kezelések alatt a betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni.
 • A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben (pl. büfé) tartózkodhatnak. Más kórterembe vagy osztályra – a fertőzés elkerülése érdekében – nem mehetnek át.
 • Tilos az Intézet területén a szeszes ital fogyasztása és a szerencsejáték.
 • Rádiót fülhallgatóval szabad használni. TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével – és a betegtársak hozzájárulásával – szabad, este 22 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig. (A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal!)

Látogatás:

Intézetünkben általános jelleggel reggel 8:00 órától este 20:00 óráig van lehetőség a látogatásra, kivétel a IV. Belgyógyászati Osztály, ahol délután 14:00 – 19:00 óra között. Kérjük, vegyék figyelembe a látogatás tervezésénél, az Intézet napirendjét, illetve házirendjét. 
12 éven aluli gyermek – a fertőzés veszélye miatt – a kórtermekbe nem léphet be.
A látogatás során a többi beteg nyugalmát, a betegellátás zavartalanságát és a jelen Házirendet szigorúan tiszteletben kell tartani, az Intézet ingó és ingatlan javait óvni kell. Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az Intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat.
Az egyes osztályok a jelen Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési szabályzatukban külön, megszorítóan is szabályozhatják a látogatási időt. Az osztályos szabályzatokat a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre ki kell függeszteni.
Látogatás alkalmával kérjük: őrizzék meg a kórterem és az ágyneműk tisztaságát, a betegágyra utcai ruhában ne üljenek és cserepes virágot nem hozzanak a Kórházba (vágott virág is csak zárt celofánborítással ellátva hozható be). Alkohol tartalmú italok behozatala tilos. A dohányzás az Intézet egész területén (valamennyi épületben, alagsorban, parkban, udvaron, parkoló részben, stb.) tilos. A mobiltelefonok és rádiótelefonok használata a betegellátó helyiségekben (rendelők, kezelők, stb.), a képalkotó és labordiagnosztika diagnosztikai helyiségeiben, valamint az intenzív- és szubintenzív ellátást biztosító kórtermekben, továbbá a tiltó táblával megjelölt helyeken szigorúan tilos, a betegellátáshoz használt műszerek biztonságos üzemeltetése érdekében. A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató, illetve az egyéb jogcímen az Intézetben tartózkodó személy anyagi felelősséggel tartozik.

A látogatás az orvosi munkát nem zavarhatja:

 • Vizitek, orvosi-ápolási beavatkozások alatt látogatók a kórteremben nem tartózkodhatnak.
 • Kezelés, vizsgálat vagy bármilyen más betegellátás érdekében az egészségügyi személyzetnek joga van felszólítani a látogatókat, hogy a kórtermet hagyják el. A zavartalan betegellátás érdekében a látogató köteles ennek a felszólításnak eleget tenni.
 • A kórház rendjét megzavaró látogató előzetes figyelmeztetés után a kórházból soron kívül kivezettethető.

Beteg melletti benntartózkodás:

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást. Ezekben az esetben, a beteg mellett tartózkodó személynek figyelemmel kell lenni a többi beteg személyiségi jogaira és arra, hogy ott tartózkodásával a betegellátást semmilyen vonatkozásban ne zavarja. Az ellátást végzők ezzel kapcsolatos felhívását vagy kérését a beteg mellett tartózkodó személy köteles megtartani és annak megfelelően eljárni.

Rendkívüli körülmények esetén (pl. járvány) a személyes kapcsolattartást a főigazgató az intézmény egészére vagy részlegére kiterjedően átmenetileg korlátozhatja.

Napirend:

 1. Ébresztés
  4:30 és 6:30 között van, majd lázmérés, mosdatás, ágyazás következik. A segítségre szoruló fekvőbetegeket a nővérek látják el, a magukat ellátni képeseket kérjük, reggel 7:30-ra tisztán, ápoltan várják a kórteremben a vizitet és a 8:00 és 8:30 között érkező reggelit. Az orvosi viziten az aznapi vizsgálatokról, beavatkozásokról is tájékoztatást kap. Kérjük pontosan, tartsa be a gyógykezelésével kapcsolatos orvosi előírásokat.
 2. Délelőtti teendők, elfoglaltságok
  Ekkor kerülnek sorra a kezelések, műtétek, ápolási műveletek, vizsgálatok. A Kórházon belüli vizsgálatokra való szállítást, kísérést betegszállítók végzik. Külső vizsgálatokhoz mentőszállítást veszünk igénybe. Kórházunk oktató kórház, ezért rendszeresen fogadunk orvostanhallgatókat és tanuló nővéreket. Tanulmányaik sikeres befejezéséhez feltétlenül szükséges gyakorlati képzésük, ezért kérjük fogadja őket türelemmel. Képzésük természetesen szigorú orvosi felügyelet mellett történik.
 3. Étkeztetés
  A beteg ellátásától és egészségi állapotától függően, a beteg normál étkezési lehetősége esetén, Kórházunk napi ötszöri étkezési lehetőséget biztosít, napi három alkalommal történő kiszolgálás útján (reggeli, ebéd, vacsora, valamint 2 alkalmi kiegészítő étkezés), egyéni tálcás tálalási rendszerben. Az étkezéssel kapcsolatos kívánságait az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. Betegségének, állapotának megfelelően, illetve orvosi előírásra, a dietetikus egyéni étrendet állít össze. Az osztályokon az ebédet 12 és 13 óra között szolgálják fel. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre, saját élelmiszere melegítésére és tárolására. A hűtőszekrénybe betett élelmiszercsomagra kérjük írja rá nevét, a kórterem számát és a dátumot. Reméljük Ön is megfelelőnek tartja majd a Kórházunkban kapott ételek minőségét és mennyiségét. Tájékoztatjuk Önt, hogy a kórházi felvétel napján ebédet és vacsorát, a hazabocsátás napján reggelit biztosítunk.
 4. Csendes pihenő
  14:00 és 16:00 óra között. Kérjük, hogy ezen időszakban a szokásosnál jobban legyen tekintettel betegtársaira és tartózkodjon a kórtermében.
 5. Látogatás
  A betegek elhelyezéséről a Betegfelvételi Iroda ad felvilágosítást.
 6. Vacsora
  A kórház hideg vacsorát biztosít, melyet az ápolók 17 és 18 óra között osztanak ki. Ezután esti vizit következik. Éjszakai pihenő 21:00 órától. Ha bármilyen gondja van az éjszaka folyamán, segítséget a nővérhívón keresztül kérhet.

Térítés köteles ellátások igénybevétele:

Az ellátás térítési kötelezettség alá esik:

 • Az egyezményes államok polgárai átmeneti magyarországi tartózkodásuk során csak a „heveny megbetegedés és sürgős szükség” esetén nyújtandó ellátást vehetik igénybe ingyenesen, további ellátások térítéskötelesek.(a sürgős ellátások körét a 1997. évi CLIV. Törvény 3.§ -a szabályozza)
 • Az Európai Unió állampolgárai – amennyiben EU kártyával rendelkeznek csak az orvosilag szükséges ellátás igénybevételére jogosultak ingyenesen.
 • Érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgár ellátása térítésköteles (kivétel az 1-2. pontban feltüntetett esetek).
 • Kiemelt szintű ellátások igénybe vétele térítésköteles. Térítés köteles ellátás igénybevételének módja a következő: A Központi Betegfelvételi irodán a bejelentkezés, adatrögzítést követően az Intézetünk Térítési díjszabályzatának megfelelően költségkalkulációs adatlap kerül kiadásra.
 • Ambuláns ellátás megkezdése előtt a kezelőorvos a költségkalkulációs adatlapon rögzíti a várható beavatkozások listáját. A kitöltött adatlap alapján a Betegfelvételi iroda kiszámolja az ellátás költségét, melyet a beteg helyben megtérít. Felhívjuk a Tisztelt Betegeink figyelmét arra, hogy a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátás ellenértékét meg kell fizetni.
 • Fekvőbeteg ellátás igénybevétele esetén a betegelőleg megfizetésére köteles az ellátás igénybevétele (kivétel sürgősség) előtt. A teljes ellátás térítési díjának kiegyenlítésére távozásakor kerül sor a Controlling osztály költségkalkulációja alapján.

Jogok és felelősségek:

A beteg a kórházi elhelyezéssel, kezeléssel, illetve a kórházban történt eseménnyel kapcsolatban saját maga vagy írásban meghatalmazott képviselője útján panasszal élhet az Intézetnél, illetőleg fenntartójánál, az OKFŐ-nél (1125 Budapest, Diós Árok 3.), az egészségügyi ellátás felügyeletét ellátó szerveknél (Budapest Főváros Kormányhivatala X. XVII, XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet  1107 Budapest, Fokos utca 5-7., Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/A). A panaszt írásban vagy szóban az osztály vezetőjénél vagy az igazgatóságon – lehetőleg az eseményt követően rövid határidőn belül – teheti meg. Szükség esetén a panaszt fogadó intézmény dolgozója segítséget nyújt, a panasz írásba foglalásához. (pl. rosszul látó, vagy mozgásában korlátozott beteg.)

A panasz igazgatósági szintű kivizsgálásának igénye esetén, az intézeti adatvédelmi felelős vezetőhöz is fordulhat. Külső telephelyekre (X., XVII. kerületi szakrendelő, Paula, Gizella) érkező panaszbeadványok kivizsgálása során, az osztályos adat- és betegvédelmi felelős mellett, orvosigazgató, valamint az intézeti adatvédelmi- és betegjogi felelős is lefolytathatja a panasz kivizsgálását és megválaszolását. Az adatvédelemre vonatkozó szabályokat az Intézet Adatvédelmi szabályzata, a panaszok kivizsgálásának részletes rendjét és eljárását, az Intézet Panaszkivizsgálási szabályzata tartalmazza.

Betegek és látogatók kötelezettségei:

A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató anyagi felelősséggel tartozik. A kórház rendjét megzavaró látogató előzetes figyelmeztetés után a kórházból soron kívül kivezettethető. Minden beteg és látogató az Intézmény házirendjét betartani köteles.

Lelkipásztori-szolgáltatás:

Kérésre a kórház értesíti a beteg saját lelkipásztori szolgálatát.
Emellett új kápolna létesült az „A” épület 5. emeletén.
A Szent Erzsébet Kórházkápolna nyitva tartása: minden nap reggel 7-től este 21 óráig.
Miserend: Minden kedden 16 óra.
A kórházi lelkipásztori szolgálatot Cseh Zoltán, a Kőbányai Szent György plébánia plébánosa látja el.

Betegjogi képviselő:

Dr. Mina András
betegjogi képviselő

Telefonon: 06-20/4899-577

Emailen: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Személyesen előzetes megbeszélés alapján: hétfőnként 13:00-15:00  

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Közép-magyarországi Regionális Iroda
Budapest, Tüzér u. 33-35.
1134

www.ijsz.hu

06-20/489-9577

andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

A kórház jelenleg hatályos házirendje a linkre kattintva tekinthető meg

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz elégedve!